Parametri vhodne provizije

Parametri vhodne provizije so del parametrov provizijske skupine oz. posamezne njene verzije. Tam najdemo gumb Vhodna provizija, s katerim odpremo obrazeca za vnos parametrov vhodne provizije:

Parametri vhodne provizije

S parametri vhodne provizije nastavimo dinamiko in višino provizije, ki jo za sklenjeno zavarovanje določene vrste izplača zavarovalnica agenciji. Vhodna provizija je osnova za izplačilo izhodne provizje. Vnos parametrov vhodne provizije ni obvezen za izračun izhodne provizije, je pa potreben, če želimo preveriti pravilnost vnosa parametrov izhodne provizije ali izračunavati pričakovano vhodno provizijo.

Podatke za vnos dobimo v pogodbi med zavarovalnico in agencijo oz. zavarovalnim zastopnikom ali kateri od njenih prilog.

Osnova za izračun

Osnova za izračun

Provizija se izračunava iz osnove za izračun, ki je lahko za različne produkte in zavarovalnice različna. Izberemo lahko eno od naslednih možnosti:

Najpogosteje je osnova za izračun enot letna premija ali premijska vsota.

Faktor za izračun

S faktorjem za izračun pomnožimo osnovo, da dobimo vhodno provizijo. Faktor je lahko enoten ali odvisen od zavarovalne dobe.

Fatkor za izračun - enoten

Faktor enoten

Enoten faktor za izračun vhodne provizije lahko podamo v preprostejših primerih, ko ni odvisen od zavarovalne dobe in ko ni posebne dinamike izplačil.

Poleg zneska v odstotkih od osnove, ki ga vnesemo v polje Faktor (%) v pajočem meniju izberemo še časovno enoto, na katero se podana vrednost nanaša. Na razpolago so možnosti:

Drugi je parameter, ki ga izberemo iz padajočega menija z oznako Obdobje provizioniranja, s katerim povemo, koliko časa se provizija izplačuje. Na voljo so možnosti:

Najlažje preverimo, če so naše nastavitve v skladu s pričakovanim rezulatatom tako, da nastavitve shranimo in zaženemo in v meniju za upravljanje z verzijami provizijske skupine zaženemo simulacijo.

Faktor za izračun - odvisen od zavarovalne dobe

Provizijski faktor odvisen od zavarovalne dobe 

Faktor za izračun vhodne provizije v odvisnosti od zavarovalne dobe je običajno podan pri večletnih zavarovanjih v primerih, ko nam nastavitve v okviru enotnega faktorja ne zadoščajo.

Prametre lahko vnašamo neposredno v prikazani preglednici, na voljo pa je tudi prglednejši vnos preko posebne tabele, da katere pridemo s klikom na ikono Ikona tabela v orodni vrstici okvirja Dinamika izplačil.

Parametre vnašamo v dve preglednici. Prva (Zav. doba) vsebuje zavarovalne dobe ali njihova območja, za katera želimo definirati različne faktorje, dinamike izplačil in druge parametre, druga (Dinamika izplačil) pa nabor dejanskih parametrov za vsak zapis prve preglednice.

Za obe preglednici veljajo enaka pravila urejanja zapisov:

Vsakemu zapisu v prvi preglednici ustreza neodvisen nabor zapisov v drugi preglednici. Tako za vsako zavarovalno dobo ali obdobje zavarovalnih dob lahko določimo povsem neodvisno dinamiko izplačil.

Zavarovalna doba

Preglednica ima stolpca Od in Do, vrednosti vnašamo samo v drugi stolpec, v prvega se vnese samodejno glede na predhodni zapis. Vsaki vrstici pripada neodvisen nabor parametrov za dinamiko izplačil. Zapise lahko kreiramo za vsako zavarovalno dobo posebej (vrednosti v poljih Od in Do sta enaki) ali pa za obdobja, na primer za zavarovalno dobo 25 do 30 let. Lahko kreiramo tudi enotno obdobje, na primer 1 do 99 let, če je enaka izplačil ne glede na zavarovalno dobo.

Paziti moramo, da kreiramo parametre za dovolj velik razpon zavarovalne dobe, kajti za zavarovano dobo, ki je daljša od vrednosti v zadnjem zapisu, se obravnava kot da ni provizije.

Dinamika izplačil

Dinamiko izplačil lahko podamo mesečno ali letno. Mesečno vključimo z gumbom Mesečno v meniju nad preglednico.

Če je dinamika podana kot letna, se podatki v stolpcih Od in Do nanašajo na leta izplačil, faktor v stolpcu % letno pa predstavlja letni faktor za izračun izhodne provizije, ki je podan v odstotkih. Primer: Če zapis v stolpcih Od, Do in % letno vsebuje vrednosti 2, 3 in 12, se v drugem in tretjem letu vsako leto izplača po 12% provizije od dane osnove. Če gre za mesečni način izplačevanja, to pomeni 1% na mesec.

Če je dinamika podana kot mesečna, se podatki v stolpcih Od in Do nanašajo na mesece izplačil, faktor v stolpcu % mes. pa predstavlja mesečni faktor za izračun provizije, ki je podan v odstotkih. Primer: Če zapis v stolpcih Od, Do in % mes. vsebuje vrednosti 2, 13 in 5, se od drugega do trinajstega meseca vsak mesec izplača po 5% provizije od dane osnove. Če je faktor za prvi mesec na primer 20%, se bo za prvo leto izplačala provizija, ki odgovarja faktorju: 20% + 11 x 5%.

Posebnosti v dinamiki izplačil

Včasih zavarovalnica za določene produkte izplačuje provizijo po posebni dinamiki, ki bi jo sicer lahko opisali tudi z dinamiko v okviru faktorja za izračun provizije, vendar bi v nekaterih sicer preprostih primerih za večletna zavarovanja morali kljub temu vnašati parametre za vsako zavarovalno dobo posebej. Zato je dodana skupina parametro za takšne primere, čeprav zelo redko prihaja do situacije, ko nam pridejo prav.

V nastavitvah za izhodno provizijo lahko nastavimo, da se tudi pri izplačilih izhodne provizije upoštevajo posebnosti v dinamiki, ki so tu nastavljene.

Posebnosti v dinamiki izplačil

Združevanje izplačil

V nekaterih primerih zavarovalnica izplačuje provizijo za obdobja vnaprej, na primer za celo leto že ob prvem plačanem obroku posameznega leta. To lahko nastavimo z mesečno dinamiko izplačil pri faktorju za izračun provizije. V nekaterih primerih nam to ne ustreza, zato lahko takšno posebnost v dinamiki izplačil nastavimo posebej. V polju Obdobje (interval) v padajočem seznamu izberemo obdobje, za katerega nam zavarovalnica v celoti izplača provizijo že v primeru plačila prvega obroka tega obdobja.

Deljena plačila

V nekaterih primerih zavarovalnica izplačuje provizijo za posamezna obdobja v več obrokih (tranšah).

Na primer: Zavarovalnica nam pri večletnem zavarovanju izplača 30% provizije za vsako leto prvi mesec po vplačilu prvega obroka za to leto, 30% pa čez eno leto ali čez določeno število mesecev. Takšnih tranš plačila za vsako leto je lahko tudi več.

Nastavitev za zgornji primer bi bila naslednja:

Deljena plačila