Zgradba zavarovalniških oznak produktov

Program MuLeMa generira zavarovalniške oznake produktov samodejno na osnovi splošnih ali posebnih pravil, ki so določena z algoritmi za uvoz podatkov iz posameznih zavarovalnic.

Splošni primeri - monolitne oznake

Pri večini zavarovalnic velja, da je zavarovalniška oznaka produkta v uvozni datoteki enolično definirana z oznako produkta. Celotna oznaka je vsebovana v enem samem polju v uvozni datoteki. Dva produkta z isto oznako se nikoli ne provizionirata na različne načine. V teh primerih je zavarovalniška oznaka produkta enaka kar oznaki, s katero produkt označuje zavarovalnica.

Eden takšnih primerov je:

Zavarovalnica Merkur

Vsaka vrsta produkta im svojo oznako, na primer: MG, M10+, MGK, MGE, SS11... V nekaterih primerih se pojavijo še posebne izpeljanke ali podtipi posameznih produktov, ki jim je dodana poševna črta ("/") in dodatna oznaka, na primer: MG/05, SS11/1A, SS11/1C, SS11/2B, SS11/2/A/A, SS11/2/A/B...

Posebni primeri - sestavljene oznake

V nekaterih primerih način provizioniranja produkta ni enolično določen z oznako produkta v enem samem polju uvozne datoteke. V teh primerih je potrebno informacijo izločiti iz več polj in jo združiti v novo oznako. V tem primeru enolično oznako zavarovalniškega produkta, na osnovi katere lahko produkt razporedimo v ustrezne provizijske skupine, generira program MuLeMa. V teh primerih moramo poznati strukturo te oznake, da lahko ugotovimo parametre, na osnovi katerih razporedimo produkt v ustrezno provizijsko skupino. V nadaljevanju je opisana struktura zavarovalniške oznake za primere, kjer je enolična zavarovalniška oznaka kreirana programsko.

Zavarovalnica Grawe

Enolična zavarovalniška oznaka produkta se tvori programsko na osnovi zavarovalne vrste in tega, ali gre za enkratno plačilo ali plačilo na obroke. Oznaka je vedno enaka oznaki zavarovalne vrste, ki ji je v primeru, da gre za enkratno plačilo, dodana črka 'E'.

Zavarovalnica Maribor

Zavarovalnica je primer enega najbolj razdrobljenih načinov tvorjenja enoličnih oznak produktov. Najprej delimo pravila na osnovi tega, ali gre za življenjska ali premoženjska zavarovanja:

Življenjska zavarovanja

Osnovna zgradba oznake je naslednja:

X_TIP_SC_SPP

Pri tem imajo posamezni segmenti naslednje vrednosti in pomen:

V nekaterih primerih oznaka nima vseh segmentov. To izhaja iz tega, da v začetnih verzijah program MuLeMa ni upošteval šifer cenika in provizijskega pravilnika. V takih primerih se bodo oznake dopolnile takoj, ko se bo naslednjič pojavil v uvozni datoteki produkt, na katerega se oznaka nanaša. V primeru, da se v uvozni datoteki pojavijo produkti, ki imajo zadnja dva segmenta različna, moramo preveriti, ali so pripadajoči produkti razporejeni v ustrezne provizijske skupine. V takšnem primeru se druga in vse naslednje vse oznake, ki se v zadnjih segmentih razlikujejo, razvrstijo med nerazporejene produkte in jih moramo dodeliti produktom, ki pripadajo ustreznim provizijskim skupinam.

Premoženjska zavarovanja

Osnovna zgradba oznake je naslednja:

P_TIP_ZS_ZV

Pri tem imajo posamezni segmenti naslednje vrednosti in pomen: